يک گروه عمده حقوق بشرمی گويد در برمه کودکان حتی ۱۲ ساله را می ربايند تا درارتش اين کشوربه کار گرفته شوند. کودکان درارتش به جنگ اعزام می شوند و آن ها را وادارمی کنند مرتکب اقداماتی خلاف حقوق بشرشوند.

گروه ديده بان حقوق بشرکه مقرآن در نيويورک قرار دارد ، برآورد کرده است که بيش از ۲۰ درصد سربازان ارتش برمه را کودکان و نوجوانان زير ۱۸ سال تشکيل می دهند. درگزارش آمده است که ارتش برمه برای شکار پسران جوان و مجبور کردن آن ها به سربازی ، ازشيوه های تهديد، ارعاب و اغلب خشونت آميز استفاده می کند. گزارش افزوده است که پسران در برمه درخطر مداوم ربوده شدن ازخيابان ها و مجبورشدن به ارتکاب شرارت عليه روستائيان قرار دارند. اين قبيل اطفال پس از ربوده شدن، ديگر هرگز خانواده های خود را نمی بينند.