قاضی حسين احمد، رهبر اتحاد احزاب اسلامی پاکستان، می گويد برای عمليات ضدتروريستی در پاکستان يا افغانستان به وجود نيروهای آمريکا نياز نيست. اين گروه از حيث تعداد آراء اکتسابی در انتخابات پارلمانی اخير پاکستان در مقام دوم قرار گرفت و اگر دولت جديد پاکستان به همکاری اين گروه نياز پيدا کند مقداری از خواستهای آن حزب به دولت تحميل خواهد شد. آقای احمد به خبرنگاران گفت بايد از تروريسم معنای دقيقی ارائه بشود. وی گفت با اقدامات يکجانبه عليه تروريسم مخالف است. ژنرال پرويز مشرف، رئيس جمهوری پاکستان، به نيروهای آمريکا و مأموران آگاهی فدرال آمريکا اجازه داده است برای پيدا کردن و دستگيری بقايای افراد فراری طالبان و القاعده در پاکستان مستقر باشند.