تايلور از امضای لايحه تاسيس بانک امتناع کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست.