اين انفجار در سالگرد حمله به ناو نفتی آمريکا در سواحل خليج فارس بود. اندونزی می تواند پناهگاه ايده آل برای تروريستهای القاعده باشد