چند صد نفر تا کنون در اين خانه نام نويسی کرده بودند.