محمد مهدی اخباری نقاش هنرمند ايرانی، حدود پنجاه سال است که هنر خود را در دسترس هنر جويان قرار داده است..