وضعيت فرهنگی افغانستان و ارزيابی فعاليتهای سال گذشته از زبان صديق برمک. به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اينمورد توجه بفرماييد.