اين نمايشگاه با شور وشوق بسيار برگزار شد و در شهر واشنگتن فقط دو مورد ديگر است که باچنين هيجانی مورد استقبال قرار می گيرد، يکی سيرک است و ديگری روز جشن استقلال آمريکا..