ژاک مسيو در فعاليتهای تجاری مربوط به اسلحه دخالت دارد. وی مدت باقی مانده زندانی خود را از دولت اسلامی خريد و به بلژيک بازگشت.