اکبر گنجی روزنامه نگاری که به خاطر تلاش در پرده برداری از راز قتلهای زنجيره ای دوران زندان خود را می گذراند، اين رساله ارزشمند را در زندان نوشته است. انتشار اين کتاب همزمان با اعجاب و ستايش شخصيت ها و گروه های دمکراسی طلب ايرانی در داخل و خارج بوده است. در اين رابطه خبرنگار صدای آمريکا، فرح جهانگيری، با آقای داريوش همايون متفکر سياسی و نظريه پرداز راست ميانه گفت و شنودی دارد که در سه بخش تنظيم شده است. به اين گفتگو توجه بفرماييد.