آسپرين اين ديرپاترين پر خاصت ترين و در عين حال ارزانترين دارو ها معجزهگر باز هم اعتبار بيشتری کسب کرده است. اما توسيه می شود که بدون مجوز دکتر اين دارو نبايد استفاده شود.