در چنين روزی، در سال ۱۹۸۹ميلادی، نمايندگان قبايل سرخپوست آمريکايی جشن هنری برای بزرگداشت سرخپوستان و فرهنگ خود جشن بر پا می کنند.