جايزه نوبل در رشته فيزيک امسال به سه دانشمند داده شد که يکی از آنها آمريکائی است. هر سه دانشمند در شته فيزيک ذره و مادون ذره منشا اثر شده اند. دکتر ريکاردو جياکُنی، دانشمند ايتاليائی تبار آمريکائی، موفق به تشخيص اشعه ايکس ساطع از کهکشانها و دو دانشمند ديگر موفق به اسير کردن مادون ذره يا نيوترينو شده اند. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اهيمت کشفيات اين دانشمندان را در برنامه امروز«دانش و جامعه» بررسی می کند. .