ايران درآينه رسانه های جهان،يازدهم اکتبر

فوروارد،ازاحکام جلب مقامات ايرانی وحزب الله لبنان دررابطه باانفجارآرژانتين می نويسد؛آسوشيتدپرس گزارشی داردازنقض حقوق اقليت های مذهبی درکشورهای مختلف؛رويتر:گزارشگران بدون مرز،عدم صدورويزابرای کريستين امانپوررامحکوم کرد؛راديو صدای داوود،راديوی عبری زبان جمهوری اسلامی