۱- تصويب قطعنامه اختيارات جنگی و نظامی رئيس جمهوری در مقابله با عراق و گروههای تروريستی بين المللی ۲- با توجه به گفته های آيت الله ناصر مکارم شيرازی در مورد بی ارزشی دمکراسی، آياآرمان سالاری دينی تا چه حد قابل انجام است..اينها موضوعاتی است که آقای نوری زاده در مورد آنها با خبرنگار فارسی صدای آمريکا بهروز عباسی سخن می گويد