مقامات فيليپين ميگويند در پی يک انفجار قوی در شهر جنوبی کيداپاوان Kidapawan. دست کم ۸ نفر کشته و ۱۹ نفر زخمی شده اند. به گفته مقامهای امنيتی مهاجمانی که هويت آنان روشن نيست، در يک ترمينال اتوبوس که بسيار پر رفت و آمد است يا بمب کار گذاشته بودند و يا نارنجک پرتاب کرده اند. کسی مسئوليت اين حمله را نپذيرفته است و پليس می گويد سرگرم تحقيق در باره امکان دست داشتن چند گروه تروريستی در اين انفجار است. هفته پيش نيز انفجار مرگبار ديگری در شهر زامبوآنگا روی داد.