١- سفر جک اسارو وزير خارجه بريتانيا به ايران و کشورهای حوزه خليج فارس ٢- آيا لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری مؤثر خواهد بود و يا فقط برای وقت کشی است.اينها موضوعاتی است که آقای نوری زاده در مورد آنها با خبرنگار فارسی صدای آمريکا، بهروز عباسی سخن می گويد.