امير طاهری نزديک به ۳۰ سال است که اوضاع افغانستان را زير نظر دارد. خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا گفتگويی در دو بخش با آقای طاهری انجام داده که شامل برداشتهای او از اوضاع کنونی و سرخط موضوعاتی که دامنگير جامعه افغانستان پس از سرنگونی طالبان است ميشود. توجه شما را به اين گزارش جلب ميکنيم.