کارگردان: ناگيسا اوشيما
ژاپن، ۱۹۶۰، رنگی، ۹۶ دقيقه

اين فيلم که شهرت و محبوبيت اوشيما را در ژاپن مسجل ساخت در واقع اولين فيلم پرفروش و همچنين اولين فيلم پر سرو صدای او نيز بشمار می رود. در اين فيلم پوچ گرايی محض و بيرحمی يک دخترو پسر جوان که با باج سبيل گرفتن و اخاذی از مردان ميانه سالی که بدام شهوت افتاده اند با تردستی تمام در کنار ليبراليسم و ايده آليسم نسل ماقبل آنان گذاشته شده و تناقض دو نسل موشکافی ميشود.