اين قرار داد که از طرف رييس هيئت مديره سازمانهای دولتی سخن پراکنی آمريکا، آقای کنت تام وينسون و آقای دکتر سعيد مختوم رحيم وزير فرهنگ دولت انتقالی افغانستان با حضور معاون رياست جمهوری آن کشور به امضاء رسيد ايجاد و بهره برداری از يک شبکه راديويی موج متوسط و موج اف ام را امکان پذير می سازد.