کارگردان: ناگيسا اوشيما
ژاپن، ۱۹۷۱، رنگی، ۱۲۲ دقيقه

اين اثر داستان بلندپروازانه ای است در برگيرنده تاريخ بعد از جنگ ژاپن تا مقطع زمانی توليد فيلم. «مراسم» روزگزار خوشکامی ها و غم و دردهای خانواده قدرتمند «سکورادا» از سالهای ۱۹۴۶ به بعد است. اين فيلم با به نمايش درآوردن وقايع مختلف، لحظه به لحظه به مرحله درام پايانی نزديک ميشود و سرآخر سند محکوميت ژاپن مدرن را بدست ميدهد. اگر امکانش بود، از ديدن اين فيلم پرهيز نکنيد که بسيار ديدنی است و برخی از صحنه هايش تا سالها در ذهن ميماند.