کارگردان: ناگيسا اوشيما
ژاپن، ۱۹۶۰ ، رنگی ، ۱۰۷ دقيقه

يکی از اصيل ترين و بهترين کارهای اوشيما که از زمينه ازدواج دو راديکال دست چپی استفاده ميکند تا به مطرح کردن يکسری حوادث و اتفاقات سياسی بپردازد و در اين کار از شگردهای سينمايی و تکنيکی آن زمان بهترين استفاده ها را می برد.