بيل کلينتون رييس جمهوری سابق آمريکا روز چهارشنبه در جلسه حزب کارگر انگلستان در شهر بلک پول گفت از تلاش های پرزيدنت بوش و تونی بلر نخست وزير انگلستان برای تصويب قطعنامه جديد و قاطعی در سازمان ملل متحد در مورد بازرسی های تسليحاتی در عراق پشتيبانی می کند. کلينتون گفت هر عمل نظامی بايد از طريق سازمان ملل متحد انجام گيرد و بايد آخرين راه باشد. او همچنين به پرزيدنت بوش هشدار داد که حملات پيشگيرانه با پيامدهايي، از جمله مرگ مردم بی گناه همراه خواهد بود. آقای کلينتون در سخنان خود گفت به اعتقاد او از بين بردن القاعده بايد ارجحيت بالايی برای آمريکا باشد.