ادوارد شوار نادزه رئيس جمهوری گرجستان می گويد نيروهای نظامی شورشيان چچن را که در منطقه دره پانکيسی پنهان شده بودند بيرون رانده اند و از روسيه دعوت کرده است اين ادعا را تاييد کند. شوار نادزه روز دوشنبه در نطق راديويی هفتگی خود گفت دره پانکيسی از جنگجويان چچن و ديگر گروه های مسلح که به اعتقاد مسکو در آنجا مستقر هستند پاک شده است، و اکثر شبه نظاميان از مرز گذشته اند و به روسيه باز گشته اند. رييس جمهوری گرجستان گفت مرحله فعال عمليات ضد تروريستی تمام شده است و ديگر مشکلی به نام دره پانکيسی وجود ندارد. اما يک مقام ارشد نظامی روسيه می گويد هنوز صدها شورشی در منطقه پنهان هستند.