يک گروه بين المللي متشکل از چهل دانشمند و ده مؤسسه عملی جهان متفقاً موفق شدند ضد ماده را در آزمايشگاه برای تحقيقات ايجاد کنند و زمينه را برای دگرگون ساختن علم فيزيک و کيهان شناسی فراهم سازند. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه مرزهای دانش، اهميت اين اهتمام علمی را بررسی می کند.