نيروهای امنيتی يمن چهار شهروند فرانسوی را که گفته می شود عرب تبار هستند دستگير کردند. دليل دستگيری اين عده روشن نيست، اما رويتر گزارش می دهد که آنها الجزايری، مغربی و تونسی هستند و مظنونند که به طور غير قانونی وارد يمن شدند. وزارت امور خارجه فرانسه گفت آنها هنوز رسما متهم نشده اند.