مقامات کشور سنگال می گويند در اثر واژگون شدن يک دوبه مسافری نزديک کرانه های کشور آفريقائی گامبيا، قريب هزار نفر کشته شده اند. کشتی بسيار بيش از ظرفيت خود مسافر گرفته بود و از هزار و سی و چهار سرنشين آن در اين سانحه فقط ۶۴ نفر زنده مانده اند. تا کنون جسد تقريباً چهار صد نفر از قربانيان اين سانحه دريائی از آب برگرفته شده است. گزارشها اوليه حاکی از ٌآن بود که کشتی با هشتصد مسافر شب هنگام دستخوش توفان شد. ظرفيت کشتی فقط ۵۵۰ مسافر بود در حالی که حدود دو برابر اين تعداد مسافر گرفته بود. خانواده های قربانيان، اداره کنندگان کشتی را مسئول دانسته اند و عبدولايه واده، رئيس جمهوری سنگال، می گويد دولت قصور کرده است. وی قول داده است در اين باره تحقيق شود و به کسانی که عزيزانشان را از دست داده اند غرامت پرداخت شود.