کارگردان: فدريکو فلينی
بازيگران: مارچلو ماسترويانی

ايتاليا، ۱۹۸۰، رنگی، ۱۳۸دقيقه

اين فيلم پرحادثه و تخيلی سفر پر هيجان و روشنفکرانه کارگردان نوآوريست به دنيای زنان، يا به بيان دقيق تر سفر فلينی است به دنيای ساخته و پرداخته مردان از زنان با بازی بسيار ماهرانه و بامزه ماسترويانی در نقش مردی که که مابين دنيای ميانسالی و جهان فمينيسم گير کرده. ديدن اين فيلم برای مشتاقان سينمای اروپا از جمله واجبات است.