بانک جهانی و صندوق بين المللی پول امروز به اجلاس سالانه خود ، پس از دو روزتظاهراتی که موفق به اخلال درکاراجلاس نشد ، پايان می دهند. صدها تن تظاهرکننده روزشنبه درخيابان های مرکزی واشنگتن دست به تظاهرات زدند تا اعتراض خود را درمورد سياست های وام دهی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به نمايش بگذارند. تظاهرکنندگان با کوبيدن روی طبل، دادن شعار و حمل پلاکاردهائی، اين دو موسسه مالی بين المللی را تقبيح و آن ها متهم کردند که با سياست های خود ، به کشورهای درحال توسعه جهان آسيب وارد می آورند. هزاران تن از ماموران پليس مانع از نزديک شدن تظاهرکنندگان به مقر بانک جهانی و صندوق بين المللی پول شدند. هيچ گونه بازداشتی ازميان تظاهرکنندگان گزارش نشده است.