10 سال پيش فيلم روغن لورنزو سرگذشت پسر بچه کوچکی به نام لورنزو را نمايش می دهد که به بيماری مغزی آدرنال لکو ديستروفی يا آلد دچار است. پدر و مادر لورنزو از پاننشسته و خود دست به تحقيقاتی زدنند که نتيجه آن روغنی طبی بود که اثر پشگيرانه داشت. در اين جا راجع به اين بيماری و دارو مشنويم.