در مکزيک يک دادگاه نظامی دو ژنرال را به کشتن ۱۳۴ نفر از ناراضيان چپگرا و شورشيان در جريان جنگ به اصطلاح کثيف دهه ۱۹۷۰ متهم کرد. اين اتهام که هر دو ژنرال آنرا رد کرده اند می تواند گام مهمی در جهت اجرای قول ويسنته فاکس رييس جمهوری برای تحقيق در باره جنايات گذشته و مجازات عاملان آنها باشد. اين دو ژنرال هم اينک به اتهام کمک به حفاظت از اعضای يک کارتل مواد مخدر مکزيک زندانی هستند