انگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت نظامی برمه می گويد آماده است گفتگوها را با نظاميان حاکم بر کشور از سر گيرد. در سخنانی به مناسبت چهاردهمين سال بنيانگزاری جامعه ملی برای دموکراسی، خانم سان سوچی رهبر اين جامعه به طرفداران خود گفت بنا به خواست مردم با نظاميان همکاری می کند واين همکاری ،يک امر حياتی است. از ماه اکتبر سال ۲۰۰۰ تماسهای غير رسمی خانم سان سوچی با نظاميان آغاز شد اما از ماه مه سال جاری که وی از بازداشت خانگی ۱۹ ماهه بيرون آمد،هيچ ديداری با نظاميان نداشته است