کشور تازه پای تيمور شرقی امروز (جمعه)رسما به عنوان يکصد و نود و يکمين (۱۹۱) عضو سازمان ملل متحد به اين مجمع جهانی می پيوندد. قرار است مجمع عمومی در نيويورک تشکيل جلسه دهد، و عضويت تيمور شرقی را، چهار ماه پس از کسب استقلال، اعلام کند. مقامات سازمان ملل متحد می گويند پرتغال، پيشنهاد قبول تيمور شرقی را ارايه خواهد داد و انتظار می رود به اتفاق آرا تصويب شود. پس از آن رئيس جمهوری تيمور شرقی سخن خواهد گفت. اين کشورکه ۲۴ سال در کنترل اندونزی بود و دو سال و نيم نيز سازمان ملل متحد آنرا اداره می کرد، روز ۲۰ ماه مه استقلال يافت.