خبرنگار بخش فارسی در باره بديهه نوازی و بديهه خوانی با آقای داريوش طلايی گفتگويی انجام داده که آنهرا ميشنويد.