برای احراز کرسی انتخاباتی در انتخابات مياندوره ای آمريکا، هر يک از احزاب می توانند فقط يک کانديدا داشته باشند.