اين عمل برای جلوگيری از حمله احتمالی صدام حسين با استفاده از سلاحهای ميکربی بوجود آمد.