در مورد وضع دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان برجسته و وکيل مدافع خانواده قربانيان قتلهای زنجيره که در زندان بسر می برد، ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با همسر دکتر زرفشان که هم اينک می شنويد.