مرد يخی که جسدش را پس از ۵۰۰۰ سال سالم در کوه های آلپ ايتاليا پيدا کردند آخرين غذائی که خورده بود چه بود و چگونه مرد؟ و دايناسور خرگوشی چه جور دايناسوری بوده؟ منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اين دو موضوع را در اين برنامه «دانش و جامعه» برای آگاهی شنوندگان عزيز بررسی می کند.