پس از اعلام پرونده متهم کننده عراق در ۵۵ صفحه از سوی آقای تونی بلير، نخست وزير انگلستان، ساير دول اروپايی نظرات خودرا ارائه دادندبه گزارش کامل آن توجه فرماييد .