پس از اينکه نيروهای بين المللی حافظ صلح در افغانستان مستقر شدند، حامد کرزی و افغانها خواستار گسترش اين نيروها در ورای شهر کابل شدند. به گزارش نازی بگلری توجه فرماييد.