دولت بوش موضع خود را در مورد انجام تحقيقات مستقلی در زمينه حمله های تروريستی سال گذشته تغيير داده و با شروع چنين تحقيقاتی موافقت کرده است. مقامات کاخ سفيد می گويند تقاضای خانواده قربانيان حمله های تروريستی سال گذشته سبب تغيير موضع پرزيدنت بوش شده است . خانواده قربانيان اصرار دارند بررسی جامعی در زمينه امکان قابل پيشگيری بودن حمله های ۱۱ سپتامبر و کارائی احتياط های امنيتی آمريکا صورت گيرد.