خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با دکتر عليرضا نوری زاده گفتگويی انجام داده که شامل بررسی علل و اهداف گروه های تروريستی از تجديد خشونت ها و بمب گزاری های انتحاری در اسرائيل، و انگيزه و هدف همايش اعتراضی در برابر سفارت ايران در پاريس ميباشد. همآيش ذکر شده در محکوم کردن مجازات های تعيين شده برای وکلای دادگستری ايران و توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران برگزار شد. توجه شما را به اين گفتگو جلب ميکنيم.