دولتهای عضو اتحاديه اروپا تحت فشار رأی دهندگان برای سرکوب پناهنده گان غير قانونی سه ماه پيش در شهر سويل در جنوب اسپانيا، تصميم گرفتند که پناهندگان افغان را هدف قرار دهند که تعدادشان در اروپا به صدهزار نفر می رسد. نازی بگلری گزارشگر صدای آمريکا گزارشی در اين مورد تهيه کرده که در اينجا می شنويد.