کره شمالی و کره جنوبی موافقت کردند منطقه غير نظامی اعلام شده ميان دو کشوررا از مين پاک کنندتا بتوان راه آهن و جاده های ارتباطی را دوباره متصل و فعال کرد. اين توافق که در روستای مرزی پانمون جوم ،موسوم به روستای متارکه، صورت گرفت ، گام مهمی در راستای آشتی دو کره قلمداد شده است . مقامهای دو کره موافقت کردند يک خط ارتباطی داغ ميان سئول و پيونگ يانگ برقرار گردد تا بتوان از رويداد های نظامی تصادفی در يکی از پرمراقبت ترين مرزهای جهان جلوگيری کرد . قرار است روز ۴شنبه طی مراسمی کلنگ آغاز عمليات اتصال راه آهن و جاده ها به زمين زده شود و بی درنگ پس از آن، عمليات مين روبی آغاز گردد