آلوارو اوريبه رييس جمهوری کلمبيا می گويد تجارت غير قانونی مواد مخدر کشور او را ويران کرده است و از رهبران جهان خواسته است آنرا در نبرد با اين پديده ياری دهند. اوريبه اين درخواست را روز جمعه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کرد و به نمايندگان ۱۸۹ کشور گفت قاچاق مواد مخدر به خشونت در کلمبيا دامن می زند و ثبات آمريکای لاتين و ديگر مناطق جهان را تهديد می کند. اوريبه همکاری بين المللی را برای پيکار با اين مشکل بسيار ضروری دانست. کلمبيا بزرگترين توليد کننده کوکايين در جهان است. و شورشيان چپگرا از منافع دادوستد مواد مخدر هزينه های جنگ داخلی با دولت را تامين می کنند.