وزيران اتحاديه اروپا روز جمعه در جلسه ای در دانمارک در باره راه های رسيدن به توافقی در مساله اخراج مهاجران غير قانونی و کسانی که در خواست پناهندگی آنها قبول نشده است به گفت و گو پرداختند. اين عده که نمايندگان ۱۵ کشور عضو اتحاديه هستند نسبت به افزايش نگران کننده شمار مهاجرانی که سعی دارند به طور غير قانونی وارد اروپا بشوند ابراز نگرانی کردند و بر نياز به تدوين يک سياست مشترک اخراج تاکيدگذاشتند.