ايران در آينه رسانه های جهان،۱۳سپتامبر

نمونه ای ازبازتاب فاجعه يازده سپتامبر در رسانه های ايران و جهان