پرزيدنت بوش امروز در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک سخنرانی مهمی در رابطه با عراق ايراد نمود. گزارشگر بخش فارسی صدای آمريکا در اين جلسه حضور داشت. وی از جريان رويدادهای پس از سخنرانی رئيس جمهور گزارشی تهيه کرده که در اينجا می شنويد