در اجلاس دو روزه مجلس خبرگان در پشت پرده چه گذشت..؟ دومين نامه آقای دکتر محمد رضا خاتمی به آقای عسکر اولادی دبير جمعيت مؤتلفه ، اينها موضوعاتی است که آقای نوری زاده در مورد آنها با خبرنگار فارسی صدای آمريکا بهروز عباسی سخن می گويد.