آيا سربازان آينده ارتش آمريکا اونيفورمهای زرهی نامرئی کننده به تن خواهنگ داشت و قادر خواهند بود با يک خيز از روی يک ديوار بلند به ارتفاع هفت متر بپرند؟ منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اين موضوع و نيز يک نکته ديگر در مورد ارتباط موتور جت هواپيما با گرما و سرمای هوا را در برنامه امروز«دانش و جامعه» برای آگاهی شنوندگان بررسی می کند.